• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Trečiadienis, 2024 Kovas 06

Deklaruodami savo pajamas už 2023 metus nepamirškite skirti 0,6 proc. nuo savo praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai, kodas 190776912.

Tai galima padaryti patogiai nuotoliniu būdu, jungiantis iš savo įrenginių prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
Primename, kad paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, galima skirti iki 1,2 proc. GPM, politinėms partijoms – iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. (kiekvienam jų skirti atskiri prašymo formos langeliai).
Ši parama gyventojams nieko nekainuoja!
Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.
Maksimalus laikotarpis yra iki 2027 metų (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).
SVARBU:
! Prašymo formą galite pateikti iki 2024 m. gegužės 2 d.
! Skirti paramą galima tik pateikus metinę pajamų deklaraciją (elektroniniu būdu).
Kaip pateikti prašymą paramai skirti?
✓ Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt.
✓ Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e-bankininkystę, su e-parašu ar su VMI priemonėmis. Tai galima padaryti ir telefonu per VMI mobiliąją programėlę, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google play.
✓ Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše – „Prašymas skirti paramą“, forma FRO512 (6 versija).
✓ Gavėjo pavadinimas – Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga
✓ Identifikacinis numeris (kodas) – 190776912
Taip pat aiški ir iliustratyvi prašymo pildymo instrukcija pateikiama VMI vedlyje:
Dėkojame mūsų rėmėjams!

Prašymo FR0512 formos pildymas vedlio principu pageidaujantiems skirti pajamų mokesčio dalį paramai

Penktadienis, 2024 Kovas 01

 

                                                      Gali būti 1 asmuo vaizdas

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos valdybos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems mirus mūsų kolegei, bendražygei, buvusiai ilgametei Santaros sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narei Genovaitei Milošienei.

 

                                         Užuojauta

 

Ketvirtadienis, 2024 Vasario 29

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų konfederacija (EPSU) 60-asis Sveikatos ir socialinių paslaugų nuolatinio komiteto posėdis Briuselyje, Belgija. Dalyvauja pirmininkė Rūta Kiršienė.

Išsamesnė informacija šioje nuorodoje :https://www.facebook.com/photo?fbid=815606437246677&set=pcb.815611423912845                                          

Trečiadienis, 2024 Vasario 28
 VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) veikiančios profesinės sąjungos susivienijo, nutarė sujungti savo pastangas ir darbą vardan KUL darbuotojų darbo ekonominių, socialinių teisių, teisėtų interesų gynimo ir kaip lygiateisiai partneriai pasirašė susitarimą dėl jungtinės Klaipėdos universiteto ligoninės profesinių sąjungų atstovybės (Jungtinė atstovybė) sudarymo.
Išrinkti Jungtinės atstovybės:
👉 pirmininkas - Dainius Burdulis (Klaipėdos universiteto ligoninės darbuotojų profesinė sąjunga);
👉 pirmininko pavaduotoja – Almina Kasiliauskienė (Lietuvos gydytojų sąjungos Klaipėdos universiteto ligoninės filialo „Jūrininkų ligoninė“ grupė).
Jungtinės atstovybės sutartį pasirašiusios šalys:
👨‍⚕️ Klaipėdos universiteto ligoninės darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininko Dainiaus Burdulio;
👩🏼‍⚕️ Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Klaipėdos universiteto ligoninės filialo „Jūrininkų ligoninė“ padalinys atstovaujamas pirmininkės Anos Lizdenės;
👨‍⚕️ Lietuvos gydytojų sąjungos Klaipėdos universiteto ligoninės filialo „Klaipėdos ligoninė“ grupė atstovaujama pirmininko Vytauto Grykšo;
👩🏼‍⚕️ Lietuvos gydytojų sąjungos Klaipėdos universiteto ligoninės filialo „Jūrininkų ligoninė“ grupė atstovaujama pirmininkės Alminos Kasiliauskienės;
👩🏼‍⚕️ Klaipėdos universiteto ligoninės filialo "Klaipėdos ligoninė" slaugos ir jiems prilygintų specialistų profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininkės Jurgitos Vaitiekienės.
Jungtinės atstovybės nariai:
1. Dainius Burdulis;
2. Almina Kasiliauskienė;
3. Saulius Raugelė;
4. Rūta Šulcienė;
5. Remigijus Simukaitis;
6. Rasa Auglienė;
7. Vytautas Grykšas;
8. Lina Rastenytė;
9. Arūnas Galdikas;
10. Rasa Krauklienė;
11. Roma Kavaliauskienė;
12. Rasa Liutikienė;
13. Jurgita Vaitiekienė;
14. Vilma Gražulytė;
15. Ana Lizdenė.
Gali būti 11 žmonių, ligoninė ir tekstas vaizdas
 
 
 
Visos reakcijos:
134134
 
Pirmadienis, 2024 Vasario 26

 Darbo kodekso 56 str. numato baigtinį sąrašą svarbių priežasčių, kada darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, o įspėti darbdavį tokiu atveju darbuotojui privalu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Nurodomos keturios pagrindinės priežastys.

Darbuotojas gali inicijuoti darbo sutarties nutraukimą dėl svarbių priežasčių esant Darbo kodekso 56 str. 1 d. nurodytoms aplinkybėms, kai: 1) darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 45 dienas per paskutinius dvylika mėnesių; 2) darbuotojui du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga) arba jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos; 3) darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį (vaiką, tėvą (įtėvį, rūpintoją), motiną (įmotę, rūpintoją), vyrą, žmoną) ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; 4) pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį.

Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė-Dulkė akcentuoja, kad Darbo kodekso 56 str. 1 d. numato trumpesnį darbdavio įspėjimo terminą nei nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių – ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos. Tuo atveju, jeigu darbdavys sutinka, galima nesilaikyti minėtų įspėjimo terminų ir darbo sutartį nutraukti anksčiau.

 Tiesa, nutraukiant darbo sutartį dėl Darbo kodekso 56 str. išvardytų svarbių priežasčių, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką. Jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

„Pagal teismų praktiką, – akcentuoja Darbo teisės skyriaus vedėja, – darbuotojas pareiškime turi nurodyti ne tik pareiškimo surašymo dieną, pageidaujamą darbo santykių nutraukimo datą, bet ir jo atžvilgiu egzistuojančią konkrečią priežastį, įtvirtintą Darbo kodekso 56 str. 1 d., ir tik dėl nurodytų svarbių priežasčių savo iniciatyva nutraukiantis darbo sutartį darbuotojas įgyja teisę į išeitinę išmoką.“

„Tuo atveju, jei darbo sutarties nutraukimą lemia darbuotojo sveikatos būklė, reikia įrodyti tiesioginį priežastinį ryšį tarp darbuotojo ligos ar neįgalumo ir jo negalėjimo atlikti darbo funkcijas“, – sako I. Piličiauskaitė-Dulkė. Anot jos, Darbo kodekso 56 str. imperatyviai nenustatyta, kokius reikalavimus turi atitikti darbuotojo sveikatos būklę patvirtinantys įrodymai, todėl tokiais įrodymais gali būti laikomi įvairios formos, leistinumo ir patikimumo kriterijus atitinkantys duomenys apie darbuotojo sveikatos būklę, pavyzdžiui, išrašai iš ligos istorijos, nedarbingumo pažymėjimai, gydytojų pažymos ir pan., kurie yra pakankami pagrįsti faktinei aplinkybei, kad darbuotojas serga ar yra neįgalus ir tai jam trukdo atlikti savo pareigas pagal darbo sutartį.

Tuo atveju, pasak teisininkės, jei darbo sutarties nutraukimą lemia darbuotojo šeimos nario ar kartu gyvenančio asmens slaugymas, pats asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, slaugymo faktas laikytinas pakankamu konstatuoti, kad darbuotojas dėl to negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijų. Visgi šiuo atveju būtina akcentuoti, kad darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 56 str. 1 d. 3 p., kartu su prašymu nutraukti darbo sutartį turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius dvi aplinkybes, t. y. kad darbuotojo šeimos nariui ar kartu su darbuotoju gyvenančiam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir, antroji aplinkybė, kad darbuotojas tą asmenį slaugo.

Piličiauskaitė-Dulkė akcentuoja, kad aplinkybei, jog darbuotojas slaugo asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, pagrįsti teisės aktai nenumato jokių imperatyvių reikalavimų, taigi tokiais įrodymais laikytini įvairios formos, leistinumo ir patikimumo kriterijus atitinkantys duomenys, pakankami pagrįsti faktinei aplinkybei, kad darbuotojas slaugo šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Konkrečių dokumentų pakankamumą vertina darbdavys.

 "Tuo atveju, jei darbo sutarties nutraukimą lemia darbuotojo pensinis amžius, nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 56 str. galima darbuotojui, sulaukusiam senatvės pensijos amžiaus ir įgijusiam teisę į visą senatvės pensiją dirbant pas tą darbdavį pagal neterminuotą darbo sutartį“, – pabrėžia Darbo teisės skyriaus vedėja. Ji patvirtina, kad trumpesnis – 5 darbo dienų – įspėjimo terminas taikomas ir išeitinė išmoka yra mokama ne bet kuriam senatvės pensijos amžių sulaukusiam darbuotojui, o tik atitinkančiam visas tolesnes sąlygas, t. y. 1) senatvės pensijos amžių sukakęs darbuotojas dirba pagal neterminuotą sutartį, taigi jeigu su darbuotoju buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, ši garantija netaikoma; 2) darbuotojas įgijo teisę į visą senatvės pensijos amžių, taigi jeigu darbuotojas išeina į „išankstinę pensiją“, ši garantija netaikoma; 3) darbuotojas teisę į visą senatvės pensiją įgijo dirbdamas būtent pas tą darbdavį, taigi jeigu darbuotojas pas tą darbdavį įsidarbino jau būdamas senatvės pensijos amžiaus ir įgijęs teisę į visą senatvės pensiją, minėta garantija netaikoma.

Norite apsisaugoti nuo darbo ginčų dėl atleidimo pagrindo? Darbo teisės skyriaus vedėja I. Piličiauskaitė-Dulkė pataria darbuotojui, teikiančiam darbdaviui atleidimo prašymą, šiame prašyme aiškiai nurodyti priežastį, dėl kurios nutraukiama darbo sutartis, pavyzdžiui, šiuo konkrečiu atveju – kad sukakote senatvės pensijos amžių, įgijote teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas šį darbdavį ir dėl to pageidaujate nutraukti darbo santykius, ir, žinoma, nurodyti šį atleidimo pagrindą numatantį teisinį pagrindą, t. y. Darbo kodekso 56 str.1 d. 4 p.

 

 

Į viršų