• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Pirmadienis, 2023 Geg 29

Darbo sutarties šalys ir jų atstovai savo interesus derina ir įgyvendina naudodamiesi socialinės partnerystės formomis. Glaudi socialinė partnerystė leidžia patenkinti savo ir atstovaujamų darbuotojų interesus, o tai – ypač svarbu išlaikant bendradarbiavimą svarbiais darbo, socialiniais ir ekonominiais klausimais.

Kancleris Šarūnas Orlavičius pažymi, kad darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organams, darbo tarybų nariams, taip pat darbuotojų patikėtiniui turi būti sudaromos tinkamos jų veiklos sąlygos. Darbo kodekso nuostatos numato minimalias veiklos garantijas darbuotojų atstovams, kurias privalo suteikti darbdavys.

Darbuotojų atstovavimo veiklos garantijos pirmiausia apima darbdavio pareigą visiems darbuotojų atstovams skirti nemokamą patalpą bei privalo leisti naudotis visomis kitomis turimomis darbo priemonėmis (suteikiama interneto prieiga ir pan.).

„Kadangi darbdavio lygmeniu veikiantys darbuotojų atstovai savo funkcijas paprastai atlieka darbo metu, darbdavys privalo suteikti laisvą laiką nuo savo tiesioginių pareigų vykdymo. Tai reiškia, kad darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos komiteto nariai, darbo tarybų nariai ir darbuotojų patikėtinis darbuotojų atstovavimo pareigų vykdymo metu atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus, ir už šį laiką darbdavys jiems moka vidutinį darbo užmokestį“, – pabrėžia Š. Orlavičius.

Be to, Darbo kodeksas įtvirtina ir darbdavio pareigą sudaryti sąlygas darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų mokymui ir švietimui, taigi šiam tikslui įgyvendinti darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos komiteto nariams, darbo tarybų nariams ir darbuotojų patikėtiniui suteikiamos ne mažiau kaip penkios darbo dienos per metus, ir bent už dvi iš jų privalo būti mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Viena reikšmingiausių darbuotojų atstovams taikomų garantijų, anot kanclerio, – jų apsauga nuo diskriminavimo, neteisėto elgesio ir priešiškumo. Svarbu akcentuoti, kad, siekiant užtikrinti darbdavio ir darbuotojų, jų atstovų interesų pusiausvyrą, Darbo kodeksas užtikrina, jog darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys nepatirtų diskriminacijos ar kitų neigiamų padarinių dėl darbuotojų atstovavimo funkcijų vykdymo ir (arba) narystės darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos veikloje.

Darbuotojų, kurie kartu vykdo ir darbuotojų atstovų funkcijas, darbdavys be VDI teritorinio skyriaus vadovo sutikimo negali: atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia; savo iniciatyva pakeisti būtinųjų darbo sutarties sąlygų (darbo funkcijų, darbo užmokesčio, darbovietės) jas pablogindamas, palyginti su tos pačios kategorijos darbuotojų darbo sąlygomis.

"Tai nereiškia, kad su darbuotojais, kurie vykdo darbuotojų atstovų funkcijas, darbo sutartis negali būti nutraukta, tačiau VDI teritorinio skyriaus vadovas suteikia sutikimą nutraukti darbo sutartį arba pakeisti (bloginti) būtinąsias darbo sutarties sąlygas, jeigu darbdavys pateikia duomenis apie tai, kad darbo sutarties nutraukimas ar būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimas nėra susijęs su darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla, darbuotojo nediskriminuoja dėl jo vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos ar narystės profesinėje sąjungoje“, – pažymi Š. Orlavičius.

Priimtas VDI teritorinio skyriaus vadovo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau darbo sutartis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis negali būti nutraukta tol, kol vyksta darbo ginčas.

 Vis dėlto, akcentuoja kancleris, svarbu priminti tai, kad VDI suteiktas leidimas nutraukti darbo sutartį jokiu būdu nereiškia, kad atleidimas iš darbo savaime yra teisėtas ir (arba) pagrįstas. Darbuotojas, su kuriuo darbdavys nutraukė darbo sutartį, gavęs VDI leidimą, manydamas, kad visgi darbo sutarties nutraukimas pažeidžia jo teises, gali bendra tvarka kreiptis į darbo ginčų komisiją, prašydamas įvertinti, ar atleidimas iš darbo yra teisėtas ir pagrįstas. Apsaugos nuo diskriminacijos ir neteisėto elgesio garantijos darbuotojų atstovams yra taikomos ne tik visą jų kadencijos laikotarpį, tačiau ir 6 mėnesius šiai kadencijai pasibaigus.

Galiojanti Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio redakcija numato, kad darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jis išrinktas, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo.

Šiuo klausimu, pasak kanclerio Š. Orlavičiaus, laikomasi pozicijos, kad VDI, gavusi prašymą suteikti sutikimą atleisti profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo narį, turėtų atsižvelgti į specialųjį Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymą, įvertinti, ar buvo gautas profesinės sąjungos leidimas atleisti darbuotoją, o tokio leidimo nesant – išaiškinti besikreipiančiam subjektui pareigą pirmiau kreiptis į profesinę sąjungą.

Taigi darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės atleidžiant darbuotoją, išrinktą į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos valdymo organą, pavyzdžiui, profesinės sąjungos pirmininką ar kitą valdymo organo narį, privalu kreiptis ir gauti tiek profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo, tiek Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto VDI teritorinio skyriaus vadovo sutikimą.

Žinoma, Darbo kodekse įtvirtinamos tik minimalios, privalomos darbuotojų garantijos, tačiau jos gali būti išplėstos, papildytos kolektyvinėse sutartyse, kituose susitarimuose tarp darbdavio ir darbo tarybos ar profesinės sąjungos.

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=4005

 

Ketvirtadienis, 2023 Geg 25

                     Gali būti tekstas vaizdas

Antradienis, 2023 Geg 23

Šiandien Berlyne, Vokietijoje, prasidėjo XV-asis Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Kongresas. Jis truks iki gegužės 26 d.

Tai – svarbiausias organizacijos renginys, vykstantis kas ketverius metus. Kongrese bus išrinkta nauja ETUC vadovybė, tvirtinama organizacijos 2019-2023 m. ataskaita, redaguojama ETUC Konstitucija, priimami nauji strateginiai dokumentai (taip pat ir Berlyno manifestas) bei tvirtinama ETUC veiksmų programa kitiems ketveriems metams.

Tiesa, šis Kongresas ypatingas ir tuo, kad šiemet minimas Europos profesinių sąjungų konfederacijos įsteigimo penkiasdešimtmetis. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai jis dar svarbus ir dėl to, kad organizacijos pirmininkė Inga Ruginienė kandidatuoja į svarbią ETUC viceprezidentės poziciją.

Kongrese dalyvauja apie 600 nacionalinių profesinių sąjungų bei šakinių federacijų delegatų iš 41 šalies. Tarp jų – daug organizacijų lyderių. Kongrese dalyvaus ir daug aukšto lygio svečių bei pranešėjų. Pavyzdžiui, jame savo mintimis dalinsis Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Vokietijos federalinis kancleris Olaf Scholz, Vokietijos darbo ir socialinių reikalų ministras Hubertus Heil, eurokomisaras, atsakingas už darbus ir socialines teises, Nicolas Schmit bei daug kitų.

Laukia intensyvus, bet įdomus ir svarbus renginys visam Europos profesinių sąjungų judėjimui. Profesinės sąjungos yra svarbus politikos veikėjas ir gali prisidėti prie daugybės teigiamų pokyčių. Tam svarbu būti vieningais ir mobilizuotis bendriems darbams. Dėl to tokie renginiai, kada vienoje vietoje susirenka visos Europos profesinių sąjungų lyderiai, yra puiki proga apsikeisti savo vizijomis, kokia kryptimi turėtų judėti Europos profesinės sąjungos bei į kokius darbuotojų prioritetus turime koncentruotis netolimoje ateityje“, – sako I. Ruginienė.

LPSK informacija:

https://www.lpsk.lt/2023/05/23/prasidejo-xv-asis-etuc-kongresas/?fbclid=IwAR27ZERTueQD4mHspMz3G4dbyCJx4DdIUSjWpDPu0N2mnq2ypmIWrJeqUtg

 

 

Antradienis, 2023 Geg 23

 

  • Ekstremalus karštis. Europos Komisija ėmėsi žingsnių apsaugant darbuotojus nuo ekstremalaus karščio – paskelbtos gairės dėl darbdavių atsakomybės apsaugoti aukštoje temperatūroje dirbančius darbuotojus. Šios gairės, Europos profesinių sąjungų konfederacijos spaudimo dėka, sukurtos Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros, dėl per ankstesnes karščio bangas įvykusių darbuotojų žūčių ir kitokios žalos jų sveikatai. Reguliacinių priemonių dėl darbo karščio bangų metu poreikis itin aukštas: dėl klimato kaitos šios tragedijos gali tapti vis dažnesnėmis. Gairės apima tokius pasiūlymus kaip darbo valandų koregavimas, vandens, prieigos prie pavėsio užtikrinimas bei apsauginių darbo drabužių suteikimas. ETUC teigimu, kitas EK žingsnis turi būti šių gairių pavertimas privalomais įstatymais. Plačiau – čia (anglų k.).

 

  • Dirbtinis intelektas. Europos Parlamentas priėmė dirbtinio intelekto akto papildymus, bet paliko spragą, galinčią pažeisti darbuotojų teises ir keliančią pavojų jų saugumui. Aktas nustato, kad, prieš paleisdami savo produktą į rinką, gamintojai privalo pažymėti jį kaip aukštos arba žemos rizikos. Vis tik aktas nenumato apribojimų dėl dirbtinio intelekto įrenginių pritaikymo darbovietėse. Anot jo, dirbtinio intelekto naudojimo apribojimai gali būti įvedami tik esant „reikšmingai grėsmei“, bet dėl tokio apibrėžimo darbuotojų saugumas ir teisės nėra tinkamai apsaugomi. Kaip teigia ETUC konfederacinė sekretorė Isabelle Schömann, dirbtinis intelektas jau tapo viena nelaimingų atsitikimų darbe bei išaugusio darbuotojų streso priežasčių, tad dėl jo pritaikymo darbe būtina konsultuotis su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis, vadovaujantis ne vien tik verslo, tačiau ir platesnių piliečių grupių interesais. Plačiau – čia (anglų. k.).

 

  • Teisės. Europos profesinių sąjungų konfederacija ir tarptautinė Europos pramonės darbuotojų profesinė sąjunga „IndustriAll Europe“ išreiškė susirūpinimą dėl ES „Akto dėl paramos šaudmenų gamybai“ ir jam siūlomų pakeitimų. Aktu stengiamasi padidinti ES pajėgumus ir paspartinti reagavimo procesus, siekiant sustiprinti ES gynybą bei užtikrinti paramos Ukrainai tiekimą, visgi nerimą kelia šiuo aktu darbdaviams sukuriamos sąlygos nukrypti nuo darbuotojus ginančių įstatymų (pavyzdžiui, ES darbo laiko direktyvos) laikymosi. Anot Isabelle Barthès, „IndustriAll Europe“ generalinės sekretorės, pastangos stiprinti gynybos pajėgumus suprantamos ir svarbios, bet tai negali būti daroma darbuotojų sveikatos ir saugumo sąskaita, be to, tam tikrose pramonės šakose pastebimos darbdavių pastangos pasinaudoti situacija ir nesilaikyti darbuotojų teises ginančių teisės aktų. Tai nėra tinkamas atsakas į krizę. Plačiau – čia (anglų k.).

 

  • Asbestozė. Asbestozės aukos ir jų šeimos nariai kreipėsi į Europos Sąjungos lyderius su raginimu imtis rimtesnių priemonių apsaugoti darbuotojus nuo šios ligos. Dėl asbestozės (lėtinės profesinės plaučių ligos, kurią sukelia asbestu užterštas oras ilgą laiką dirbant užterštoje aplinkoje) ES kasmet miršta apie 90 tūkst. žmonių. Būtent ši liga yra dažniausia mirčių darbo vietoje priežastis. Visoje ES asbestozės riziką patiria nuo 4 iki 7 mln. darbuotojų, prognozuojamas šio skaičiaus išaugimas dėl Europos žaliajame kurse numatytų pastatų renovacijos tikslų. Profesinės sąjungos siekia užtikrinti kuo mažesnį vienam darbuotojui tenkantį asbesto kiekį, tačiau Europos Komisija ir Europos Taryba nesutinka ir siekia įtvirtinti didesnį asbesto limitą – esą toks reikalavimas būtų neproporcinga našta verslams. Plačiau – čia (anglų k.).
Ketvirtadienis, 2023 Geg 18

 

VDI informuoja, kad darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar darbuotojų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar darbuotojų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį. 2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio pakeitimai, kurie numato smurto ir priekabiavimo, įskaitant psichologinio smurto, smurto ir priekabiavimo dėl lyties sąvoką, šių reiškinių draudimą bei darbdavio pareigas smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje.

Psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio 2 dalimi, smurtas ir priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą, smurtą ir priekabiavimą dėl lyties (smurtas ir priekabiavimas, nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis tam tikros lyties asmenis, įskaitant seksualinį priekabiavimą), yra bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka arba (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (arba) neturtinė žala. Smurtas ir priekabiavimas draudžiamas: darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį; pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis; su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu; su darbu susijusio bendravimo, įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu; darbdavio suteiktame būste; pakeliui į darbą ar iš darbo.

 Skyriaus vedėja L. Mironovienė pabrėžia, kad darbdaviai privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą, suteikti. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad darbdavys, atsižvelgdamas į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, privalo imtis jų šalinimo ir (arba) kontrolės priemonių.

 Siekdamas įvykdyti šią pareigą, įmonės vadovas pirmiausia pats neturi taikyti smurto ir priekabiavimo. Darbdavio viešas paskelbimas dėl smurto ir priekabiavimo, neetiško elgesio netoleravimo leidžia aiškiai parodyti galimiems smurtautojams, kad nepriimtinas elgesys, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir (arba) indelio į darbo organizacijos veiklą, neleidžiamas jokio darbuotojo / lankytojo atžvilgiu.

 Be to, darbdavys privalo patvirtinti vidinius teisės aktus, susijusius su smurto ir priekabiavimo prevencija, reglamentuoti darbuotojų tinkamo elgesio (etikos) taisykles, nustatyti smurto ir priekabiavimo draudimą. Viena iš smurto ir priekabiavimo prevencinių priemonių yra atsakingo asmens, kuriuo pasitiki visi darbuotojai ir į kurį jie gali kreiptis, patyrę smurtą ar priekabiavimą, paskyrimas. Kilus konfliktui ar gavus informaciją apie galimas smurto ar priekabiavimo apraiškas, darbdavys privalo šią informaciją išnagrinėti bei užkirsti kelią galimam smurtui kilti, esant darbuotojo kreipimuisi ar poreikiui – suteikti jam reikiamą pagalbą.

 Specialistė pažymi, kad kiekvienas darbdavys privalo nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindinti su ja darbuotojus. Ši tvarka būtina tam, kad kiekvienam darbuotojui būtų aišku, kur ir kokia tvarka reikia kreiptis patyrus smurto ar priekabiavimo apraiškas arba pastebėjus nepriimtino elgesio atvejus savo bendradarbių atžvilgiu. Beje, ši tvarka kaip atskiras dokumentas neprivalo būti įmonėse, kuriose yra daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, kadangi tokiose įmonėse pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka turi būti reglamentuota Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje.

Taip pat ne mažiau svarbi darbdavio pareiga smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje yra darbuotojų mokymai apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje. L. Mironovienė akcentuoja, kad pareiga organizuoti mokymus taikoma visiems darbdaviams, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, tačiau Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nenumato šių mokymų atlikimo būdo, formos ir dažnumo, todėl šį organizacinį klausimą darbdavys gali spręsti savo nuožiūra. 

Kaip jau buvo minėta, darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras, privalo patvirtinti Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti. Šioje politikoje turi būti reglamentuota: smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdai, galimos smurto ir priekabiavimo formos, supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir jiems teikiama pagalba, darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencija.

 VDI informacijahttps://www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx?Tekstai_ID=3999

 

 

 

Į viršų