• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Penktadienis, 2022 Geg 20

Vakar Stambule įvyko EPSU jaunimo valdybos komiteto susitikimas, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjunga atstovavo Alina Tankeliun. Pagrindinė susitikimo tema buvo  kolektyvinės sutartys ir jų įgyvendinimas darbovietėje. Aptartos gerosios praktikos darbo vietose. Sunkumai darbo vietose. Taip pat buvo aptarti paskutiniai sprendimai prieš EPSU jaunimo kongresą Tiranoje, Albanijoje.

          No description available.

 

Penktadienis, 2022 Geg 20

Seimas ketvirtadienį patvirtino greitosios medicinos pagalbos (GMP) sistemos pertvarką – nuo kitų metų liepos paslaugas teiks viena tarnyba.

Už tokių Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisų priėmimą balsavo 98 Seimo nariai ir 19 parlamentarų susilaikė. Numatyta, kad pataisos įsigalios nuo 2023 metų liepos 1 dienos.

Vyriausybės siūlymu pertvarkius sistemą greitosios medicinos pagalbos paslaugas Lietuvoje teiks viena Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, kai šiuo metu tai daro bent pusšimtis įstaigų.

Išsamiau skaitykite: https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1698219/seimas-pertvarke-greitosios-medicinos-pagalbos-sistema-bus-viena-tarnyba?fbclid=IwAR3K8fvcSo1nWJ2gwzzfR1SN2LwAVlNRxTBt_mhaebVcUEvrc-hQ1p2uryc

 

Ketvirtadienis, 2022 Geg 19

Projektas XIVP-1397(2)

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 191 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos – Greitosios medicinos pagalbos tarnybos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, siekiant laiku suteikti pacientui reikalingą medicinos pagalbą jo buvimo vietoje ir prireikus transportuoti sergantį ar sužeistą pacientą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos laikomos paslaugomis, skirtomis gyvybei gelbėti ir išsaugoti.“

 2 straipsnis. Įstatymo papildymas 191 straipsniu

Papildyti Įstatymą 191 straipsniu:

191 straipsnis. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo organizavimas

 1. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Lietuvoje teikia viena Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (toliau – GMP tarnyba). GMP tarnyba yra viešoji įstaiga, kurios savininkė yra valstybė (Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina valstybės, kaip viešosios įstaigos savininkės, teises ir pareigas). GMP tarnybos buveinės adresą nustato sveikatos apsaugos ministras.
 2. GMP tarnyba greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikia per teritorinius padalinius (toliau – GMP teritoriniai padaliniai). GMP teritorinių padalinių skaičių, GMP teritorinių padalinių aptarnaujamas teritorijas Lietuvoje ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių brigadų skaičių aptarnaujamose teritorijose nustato sveikatos apsaugos ministras.
 3. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimus ir tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir savivaldybių tarybos iki 2023 m. balandžio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
 3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikusios LNSS sveikatos priežiūros įstaigos, kurių savininkė (dalyvė) nėra valstybė arba savivaldybė, greitosios medicinos pagalbos paslaugas, laikydamosi šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 191 straipsnio 2 ir 3 dalies reikalavimų, gali teikti bendradarbiavimo sutarties su Greitosios medicinos pagalbos tarnyba pagrindu. Šioje dalyje nurodytų subjektų bendradarbiavimo su Greitosios medicinos pagalbos tarnyba sutartys privalo būti sudarytos, jeigu šie subjektai to pageidauja ir atitinka bendruosius sveikatos apsaugos ministro nustatytus greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimus.

 Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 Respublikos Prezidentas

Teikia

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas

Antanas Matulas

 

 

Trečiadienis, 2022 Geg 18
Aktualu dirbantiems ir auginantiems vaikus - papildomos garantijos darbuotojams.
                      Gali būti tekstas vaizdas
 
Trečiadienis, 2022 Geg 18
Akreditavimo tarnyba vykdo projektą „Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas“, juo siekiama sukurti vieningą informacinę sistemą (toliau – Kompetencijų platforma), kurios tikslas – kaupti asmens, visuomenės, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros bei kitos sveikatinimo veiklos ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ar kompetencijos įgijimo duomenis, jų pagrindu vykdyti specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo planavimą, jo vykdymo stebėseną, vertinimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.
 
Į viršų