• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Ketvirtadienis, 2024 Balandis 25

Balandžio 24 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija Seimo Pirmininkei, Socialinių reikalų ir darbo, Žmogaus teisių ir Audito komitetams išsiuntė raštą, kuriame reiškiamas nepritarimas Profesinių sąjungų įstatymo projektui Nr. XIVP-3394, po pateikimo priimtam svarstyti parlamente kovo mėn.

Įstatymo projektu siūloma Profesinių sąjungų įstatyme įtvirtinti profesinių sąjungų valdymo organų prievolę parengti ir visuotiniam narių susirinkimui pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą bei nustatyti, kad profesinės sąjungos valdymo organas yra atsakingas už finansinės apskaitos organizavimą pagal Finansinės apskaitos įstatymą, teisingos ir išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms parengti, teikimą, metinių ataskaitų parengimą, pateikimą ir paskelbimą, viešosios informacijos paskelbimą ir kt. Projekte nustatoma ne tik pareiga rengti ir teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, tačiau projekte nustatoma ir finansinės apskaitos organizavimo tvarka bei minėtų ataskaitų turinys.

LPSK atkreipė Seimo narių dėmesį, kad profesinės sąjungos yra ypatinga asociacijų rūšis, kurių veikla turi Konstitucinę (LR Konstitucijos 51 str.) ir tarptautinę (Tarptautinės darbo organizacijos) apsaugą. Profesinių sąjungų negalima tapatinti su kitomis asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar juo labiau su verslo subjektais ir taikyti tokių pačių finansinės atskaitomybės principų.

„Profesinė sąjunga nėra verslo organizacija. Tai ypatingai jautri darbuotojus jungianti sąjunga, kurios tikslas atstovauti ir ginti savo narių interesus. Profesinės sąjungos finansinių pajėgumų viešinimas gali turėti kolosaliai neigiamą įtaką profesinės sąjungos veiklai, kolektyvinėms deryboms ir teisei streikuoti. Profesinės sąjungos veikia narystės principu ir vieninteliai subjektai, kurie turi teisę gauti visą informaciją apie profesinės sąjungos finansus yra jos nariai. Šiuo metu Lietuvos profesinės sąjungos už savo finansinę veiklą atsiskaito savo nariams, teikia statistines ataskaitas Valstybinei duomenų agentūrai. Tos profesinės sąjungos, kurios vykdo komercinę veiklą, teikia ataskaitas mokesčių inspekcijai“ – teigiama LPSK rašte.

Seimo Pirmininkė ir komitetai informuojami, kad LPSK oficialiai kreipėsi į Tarptautinės darbo organizacijos ekspertus prašydama įvertinti ar įstatymo projektu siūlomas teisinis reguliavimas atitinka TDO konvencijos Nr. 87 3 straipsnio reguliavimą. Pirmine žodine ekspertų nuomone įstatymo projektas pažeidžia minėtos konvencijos 3 straipsnį. Šiuo metu LPSK laukia oficialios rašytinės TDO pozicijos šiuo klausimu.

LPSK atkreipia dėmesį, kad tiek Seimo Teisės departamentas, tiek LR Vyriausybė, tiek ir Trišalė taryba supranta, kad siūlomas teisinis reguliavimas neatitinka tarptautinės teisės normų, pažeistų profesinių sąjungų teises ir nepritaria pateiktam įstatymo projektui. Siekiant pakeisti šiuo metu esamą reguliavimą, reikalingos ekspertinės konsultacijos su TDO atstovais ir tik gavus jų išvadas, kad naujos priemonės atitinka tarptautinę teisę, galima diskutuoti apie Profesinių sąjungų įstatymo keitimą. Nepaisant tarptautinės teisės normų ir ekspertų nuomonės ir priėmus tai, kas šiuo metu siūloma, gali būti pažeisti Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai.

LPSK įspėjo, jog Seimui priėmus įstatymo projektą, kreipsis į Tarptautinę darbo organizaciją dėl TDO konvencijos Nr. 87 3 straipsnio pažeidimo, kas sukels Lietuvai neigiamų reputacinių pasekmių tarptautinėje erdvėje.

„LPSK įsitikinusi, kad Lietuva nėra ta valstybė kuri nepaiso ar savaip interpretuoja tarptautinės teisės normas, o Seimas ir komitetai spręsdami dėl įstatymo projekto atsižvelgs į teisės ekspertų, Vyriausybės ir socialinių partnerių neigiamas išvadas bei priims atsakingą sprendimą vadovaudamiesi teise, o ne argumentu „mums atrodo“, – sakoma LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės pasirašytame rašte.

LPSK informacija

 

Trečiadienis, 2024 Balandis 24

Mielai primename, kad galite skirti Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai, į. k. 190776912 0.6 %. nuo GMP ir prisidėkite prie saugesnės darbuotojų ateities!

Mes, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjunga -
* Suburiame sveikatos priežiūros įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus, kad jie kartu galėtų ginti savo ekonomines, socialines, profesines teises bei laisves;
* Sudarome kolektyvinius susitarimus ir sutartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybėmis, darbdaviais bei jų organizacijomis, skatiname kolektyvinių sutarčių sudarymą sveikatos priežiūros įstaigose, dalyvauti derybų procese, kontroliuoti jų vykdymą;
* Atstovaujame ir giname savo narių teisėtus interesus teismuose, valdžios ir valdymo organuose ir santykiuose su darbdaviais bei jų organizacijomis ir susivienijimais;
* Teikiame asmeninės profesinės sąjungos teisininko konsultacijos;
* Tarpininkaujame sprendžiant kolektyvinius ginčus. Įstatymais numatyta tvarka organizuojame piketus, mitingus, streikus bei kitas akcijas savo narių teisėtiems interesams ginti;
* Vykdome profesinės sąjungos narių švietimą, ugdymą bei mokymą. Teikiame metodinę, teisinę pagalbą profesinės sąjungos nariams, konsultuojam juos teisiniais, darbo ir socialiniais klausimais;
* Teikiame siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl naujų teisės aktų priėmimo, papildymo ir pakeitimo;
* Esame EPSU – Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų konfederacijos ir PSI – Pasaulinės viešųjų paslaugų federacijos nariais, LPSK – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos nariais.
                Gali būti 7 žmonės ir tekstas vaizdas
 
 
 
 
 
 
Trečiadienis, 2024 Balandis 24

Jaunųjų gydytojų asociacija tęsia medikų palaikymo iniciatyvą #MEDoMedikams, po kurios stogu susibūrę kvalifikuoti psichologai bei psichoterapeutai ir toliau pasiruošę teikti nemokamas konfidencialias psichologines konsultacijas visiems sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams.

Būtume dėkingi, jei galėtumėte šiuo priminimu pasidalinti savo socialiniuose tinkluose jums priimtina forma. Jūsų palaikymas šiai iniciatyvai ne tik skleis žinią apie psichologinės pagalbos galimybes, bet ir reikšmingai prisidės prie stigmos mažinimo.

Jei nuspręsite prisidėti prie informacijos sklaidos, dalinantis būtų vertinga paminėti ir tai, kad kreipiantis psichologinės pagalbos medikų licencijos yra visiškai saugios.

Atnaujintą projekto vizualiką rasite čia: https://bit.ly/3TDlbsy

Registracija konsultacijoms ir daugiau informacijos apie iniciatyvą: https://forms.gle/rEFTbJc4wxAwRjKM9

Daugiau pagalbos galimybių: https://www.jauniejigydytojai.lt/pagalbamedikams

 Gali būti 1 asmuo, ligoninė ir tekstas vaizdas

Penktadienis, 2024 Balandis 19
Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) žengia nuoseklius žingsnius, siekdama, kad tas pačias pareigas einančių ir tokiu pačiu krūviu dirbančių ligoninės darbuotojų atlyginimai būtų suvienodinti.
Šiame procese įstaiga aktyviai bendradarbiauja su ligoninės jungtine profesinių sąjungų atstovybe.
🤝
Šiandien KUL vadovas dr. Audrius Šimaitis ir minėtos atstovybės pirmininkas Dainius Burdulis pasirašė susitarimą, kuriuo ligoninė įsipareigojo iki šių metų birželio 14 d. parengti ir su profsąjunga suderinti darbuotojų darbo krūvių bei darbo koeficientų suvienodinimo planą.
 
 
                                 Gali būti 2 žmonės vaizdas
Penktadienis, 2024 Balandis 19

Ar galima nustatyti išbandymo terminą darbuotojui, perkėlus jį į kitas pareigas? O sudarius susitarimą dėl papildomo darbo? Šie ir kiti klausimai apie išbandymo laikotarpį dažnai kyla daugeliui darbuotojų. Taigi ką reikia žinoti apie šį – išbandymo – terminą ir kokios darbuotojo teisės?

Susitarimą dėl išbandymo reglamentuoja Darbo kodekso 36 straipsnis. Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys – darbdavys ir darbuotojas – gali sulygti dėl išbandymo.

Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė-Dulkė akcentuoja, kad išbandymo terminas negali būti ilgesnis negu trys mėnesiai, neskaitant laiko, kurį darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių. Pratęsti išbandymo laikotarpį darbo sutarties šalių susitarimu draudžiama. Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam negu šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui, vadinasi – trumpesnis negu trys mėnesiai.

„Pripažinęs, kad išbandymo rezultatai netenkina, darbdavys iki išbandymo termino pabaigos gali priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš 3 darbo dienas iki darbo sutarties pasibaigimo, ir nemokėti išeitinės išmokos“, – bene svarbiausią išbandymo laikotarpio „taisyklę“ primena I. Piličiauskaitė-Dulkė.

Visgi ne viskas – tik darbdavių rankose. Teisę nutraukti darbo sutartį šiuo laikotarpiu turi ir darbuotojas. Anot Darbo teisės skyriaus vedėjos, darbuotojas gali per išbandymo terminą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš 3 darbo dienas. „Tiesa, šis įspėjimas gali būti atšauktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo pateikimo“, – pabrėžia I. Piličiauskaitė-Dulkė ir primena, kad pateiktas ir neatšauktas įspėjimas pabaigia darbo sutartį ir darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą.

Vyriausioji darbo inspektorė pažymi, kad dėl išbandymo laikotarpio sulygstama abiejų šalių naudai, todėl terminų skaičiavimas, tiek darbo sutartį išbandymo laikotarpiu nutraukiant darbdaviui, tiek – darbuotojui, turėtų būti taikomas vienodai, t. y. jie abu – darbuotojas ir darbdavys – turi teisę iki išbandymo termino pabaigos pateikti pareiškimą raštu dėl darbo sutarties nutraukimo. Tiesa, darbdavys gali priimti sprendimą ir pateikti įspėjimą, o apskritai toks darbuotojo prašymas ar darbdavio sprendimas gali būti įteiktas ir paskutinę išbandymo termino dieną.

Ko dažnai nežino darbuotojas? Kad išbandymo terminas gali būti numatytas tik naujai priimtiems darbuotojams. Tai reiškia, kad darbuotojo darbo santykiai tęsiasi nuo darbo sutarties sudarymo dienos, o ne nuo darbo sutarties pakeitimų, vadinasi, pasikeitus darbo sutarties rūšiai, pavyzdžiui, terminuotai sutarčiai tapus neterminuota, susitariant dėl papildomo darbo ar perkeliant darbuotoją į kitas pareigas, negali būti taikomas Darbo kodekso 36 straipsnyje numatytas išbandymo terminas.

Į viršų