• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Penktadienis, 2020 Spalio 30

LR Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos Įsakymai:

  1. 2020 m. spalio 28 d. Nr. V-2410„Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“čia:
  2. 2020 m. spalio 29 d. Nr. V-2426 “Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo”čia:

 LSADPS informacija

Penktadienis, 2020 Spalio 30

Vilniaus miesto savivaldybė atsižvelgdama į kasdien blogėjančią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją šalyje ir siekdama, kad su koronavirusu kovojantiems medikams būtų užtikrinamos/sudaromos kuo saugesnės sąlygos atlikti tiesioginį darbą, suteikia galimybę medicinos darbuotojams sergantiems COVID-19 liga ar turėjusiems sąlytį su sergančiuoju izoliuotis Vilniaus miesto savivaldybės numatytuose viešbučiuose. Viešbutyje AirInn Vilnius (Rodūnios kl. 8, Vilnius) bus apgyvendinami asmenys, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19, o Bookinn B&B (Domininkonų g. 6, Vilnius) bus apgyvendinami, kuriems patvirtinta COVID-19 liga.

 Atsiradus poreikiui izoliuotis medicinos darbuotojams, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turi būti atliekami šie veiksmai:

1) Medicinos darbuotojas, kuriam reikalinga izoliacija arba gydymo įstaigos atstovas paskambina viešbučiui AirInn Vilnius (Rodūnios kl. 8, Vilnius) telefonu Nr. 869813909 ir pateikia šią informaciją:

- skambinančio asmens vardas, pavardė, telefono Nr. (jei skambina įstaigos atstovas)

- izoliuojamo asmens vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, pareigos, telefono Nr.

2) jei nuturi galimybių kaip nuvykti į viešbutį skambinama transporto priemonės vairuotojui telefonu Nr. 852112555 dėl izoliuojamų asmenų transportavimo į izoliavimo vietą, t. y. viešbutį, nuo 7.00 iki 20.00 val. 

Atvykus į viešbutį būtina pasakyti licencijos numerį ar parodyti darbuotojo pažymėjimą ir pasakyti izoliacijos terminą.

Atsiradus poreikiui izoliuotis medicinos darbuotojams, kurie serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turi būti atliekami šie veiksmai:

1) Asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga ar gydymo įstaigos atstovas paskambina viešbučiui 

Bookinn B&B (Domininkonų g. 6, Vilnius) telefonu Nr. 869877364 ir pateikia šią informaciją: 

- skambinančio asmens vardas, pavardė, telefono Nr. (jei skambina įtaigos atstovas)

-izoliuojamo asmens vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, pareigos, telefono Nr.

2) jei nuturi galimybių kaip nuvykti į viešbutį skambinama transporto priemonės vairuotojui telefonu Nr. 852112555 dėl izoliuojamų asmenų transportavimo į izoliavimo vietą, t. y. viešbutį, nuo 7.00 iki 20.00 val.

Atvykus į viešbutį būtina pasakyti licencijos numerį ar parodyti darbuotojo pažymėjimą.

Penktadienis, 2020 Spalio 30
Norime atkreipti dėmesį, kad sveikatos priežiūros specialistai patyrė psichologinį šoką perskaitę SAM teisės aktą su algoritmu (2020-10-27 Nr.Nr.(10.1.1.2e-421)10-7601), kuriame nurodoma asmens sveikatos priežiūros specialistai periodiškai turės lankyti COVID-19 liga kontaktiniu būdu sergančius pacientus namuose. Šis teisės aktas išleistas nepasitarus su medikų visuomene ir neapgalvojus kiekvieno sveikatos priežiūros specialisto žingsnio.
Todėl šiandieną LSADPS išsiuntė savo Kreipimasis čia: dėl COVID -19 liga sergančių pacientų lankymo namuose.
 
 
 
Ketvirtadienis, 2020 Spalio 29

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijai

DĖL DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO LOKALAUS KARANTINO METU

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 32.1 straipsnio 1 d. nustato, kad Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nuo karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kelių savivaldybių ar vienos savivaldybės teritorijoje paskelbimo mėnesio pradžios iki karantino galiojimo mėnesio pabaigos, kai jie organizuoja ir (ar) teikia sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdo epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, pareiginės algos (darbo užmokesčio) pastoviosios dalies koeficientai arba mėnesinė alga (priklausomai nuo įstaigoje taikomos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos) didinami nuo 60 iki 100 procentų, atsižvelgiant į konkretaus sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 2020 m. balandžio 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 449 3 punktas nustato, kad LNSS priklausančių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo konkretus procentinis dydis nuo 60 iki 100 procentų nustatomas LNSS priklausančių įstaigų vadovų sprendimu (LNSS priklausančių įstaigų vadovų – jiems darbo užmokestį nustatančio subjekto sprendimu), atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo, karantino metu organizuojančio ir (ar) teikiančio sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdančio epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų ligų židiniuose (toliau – paslaugos teikimas), atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą.  

 Remiantis aukščiau išdėstytu teikiame paklausimą ar šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybei skelbiant lokalius karantinus atskirų savivaldybių teritorijose jose veikiančių LNSS priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams turi būti didinamas darbo užmokestis nuo 60 iki 100 procentų.

Pirmininkė

Aldona Baublytė

Raštą žiūrėti čia:

 

 

Trečiadienis, 2020 Spalio 28

Atsižvelgusi į šalyje blogėjančią epidemiologinę situaciją, Vyriausybė trečiadienio posėdyje apsisprendė nuo 2020 m. spalio 30 d. iki lapkričio 13 d. riboti atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus renginius ir susibūrimus viešose vietose.

„Įvertinus blogėjančią epidemiologinę situaciją ir tai, kad renginiuose egzistuoja palankios sąlygos plisti koronaviruso ligai, dviem savaitėms nustatomas specialus renginių organizavimo reglamentavimas“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė

Išimtys numatytos aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir kultūros renginiams, kai jie vyksta uždarose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 300 asmenų, ir užtikrinamos šios sąlygos: žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

Žiūrovai viso renginio metu privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Minėtu atveju nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatai. Pastariesiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį Taip pat tokiuose renginiuose turės būti užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas, vykdoma žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimo į renginio vietą kontrolė.

Išimtis taip pat bus taikoma šiems sporto ir kultūros renginiams, jei jie vyksta atvirose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 400 asmenų, ir užtikrinamos anksčiau nurodytos sąlygos. Taip pat draudimai ar ribojimai nebus taikomi laidotuvėms.

Be to, Vyriausybės posėdžio metu nuspręsta, kad parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse, kitose viešose prekybos vietose, kai veikla vykdoma uždarose erdvėse, bei kitose prekybos ir paslaugų vietose turi būti užtikrinamas 10 kv.m. prekybos plotas vienam lankytojui.

Visi pakeitimai įsigalios nuo 2020 m. spalio 30 d., t. y. nuo šio penktadienio.

Į viršų