• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Šeštadienis, 2020 Geg 02

                    

Ketvirtadienis, 2020 Balandis 30

                         Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga nuotrauka.

SKIRK PROFESINEI SĄJUNGAI 0,6 PROC. NUO GPM IR PRISIDĖK PRIE SAUGESNĖS DARBUOTOJŲ ATEITIES!

Kaip 2020 m. skirsime GPM dalį paramai: atsakymai į aktualiausius klausimus čia:

Jau galima skirti dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms, organizacijoms bei politinėms partijoms. Tai nieko papildomai nekainuojantis, tačiau veiksmingas būdas paremti ir profesines sąjungas. Pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip skirti šią paramą.
Kokį mokestinį laikotarpį nurodyti prašyme pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms?
Gyventojai ir toliau galės skirti pajamų mokesčio dalį už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Taigi, gyventojo pageidavimu, pagal vieną pateiktą prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama penkis mokestinius laikotarpius.
Ar gyventojams reikės tikslinti ankstesniais metais teiktus prašymus vien dėl sumažėjusios procentinės pajamų mokesčio dalies?
Dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių Prašymų tikslinti nereikės. 2020 m. ir vėlesniais metais bus pervedama:
• 1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirti 2 procentai pajamų mokesčio;
• 0,6 procento pajamų mokesčio — politinėms partijoms, įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio;
• 0,6 procento pajamų mokesčio — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio.
Jeigu Prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias Prašyme nurodytas proporcijas.
Ar tai, kad už 2018 m. mokestinį laikotarpį buvo galima skirti didesnes procentines pajamų mokesčio dalis nei už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius reiškia, kad pervedama pajamų suma sumažės?
Nuo 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų pajamų pervestinas pajamų mokesčio procentinis dydis sumažintas, todėl, kad pagal LR socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2019 m., darbo užmokestis yra indeksuojamas padidinant bruto darbo užmokestį 1,289 karto, o pagal nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusį LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnį, pakeisti ir pajamų mokesčio tarifai. Pagal nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusius LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimus, gyventojo pajamos gali būti apmokestinamos ne tik 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, bet ir, priklausomai nuo pajamų rūšies, nuo 15 iki 20 proc. bei nuo 20 iki 27 proc. pajamų mokesčio tarifu.
Taigi, nors už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius procentinė pajamų mokesčio dalis, kurią gyventojas gali skirti kaip paramą (1,2 proc.), palyginus su 2018 m. mokestiniu laikotarpiu (2 proc.) sumažėjo, faktiškai pervedama pajamų mokesčio suma nesumažės.
Pavyzdys:
Gyventojas 2018 m. mokestiniu laikotarpiu gavo 9704 EUR (neatskaičius mokesčių) su darbo santykiais susijusių pajamų. Šioms pajamoms, pritaikius priklausantį 2108 EUR neapmokestinamąjį pajamų dydį, buvo pritaikytas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas ir per mokestinį laikotarpį nuo gyventojo pajamų buvo išskaičiuota 1139,4 EUR pajamų mokesčio. Gyventojas pateikė prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį už 2018 m. mokestinį laikotarpį, kuriame nurodė, kad pageidauja 2 proc. skirti paramos gavėjui – švietimo įstaigai. Pagal pateiktą prašymą mokesčių administratorius pervedė 22,79 EUR (per mokestinį laikotarpį išskaičiuota 1139,4 EUR pajamų mokesčio suma, padauginta iš 2 proc.).
Nuo 2019 m. sausio 1 d., sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamus gyventojų pajamų mokesčius bei socialinio draudimo įmokas, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) padidėjo 1,289 karto. Todėl, 2019 metais gyventojo bendra metinė apskaičiuota pajamų suma sudarys 12508,46 EUR (9704 EUR suma, padauginta iš koeficiento 1,289). Nuo šių pajamų (atėmus priklausantį 2772,73 EUR neapmokestinamąjį pajamų dydį), pritaikius 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, per 2019 m. išskaičiuota 1957,15 EUR pajamų mokesčio suma. Gyventojas pateikė prašymą už 2019 m. mokestinį laikotarpį ir nurodė, kad pageidauja skirti pajamų mokesčio dalį (1,2 proc.) vaikų darželiui. Pagal gyventojo pateiktą prašymą pervesta 23,49 EUR suma (per mokestinį laikotarpį išskaičiuota 1957,15 EUR pajamų mokesčio suma, padauginta iš 1,2 proc.).
Kaip ir kur pateikti prašymą?
Iki 2022 m. prašymo pervesti GPM dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms gali būti teikiama šiais būdais:
1. Užpildžius popierinį prašymą, formą FR0512 (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui);
2. Užpildžius prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Kaip ir anksčiau, prašymus gyventojai (ar jų įgalioti atstovai, turintys teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventoją VMI) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Konsultacijos teikiamos ir Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, o popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pajamų mokesčio dalies skyrimas e. Būdu yra saugesnis ir paprastesnis būdas skirti dalį pajamų mokesčio paramai. Taip užtikrinama ir tai, kad pajamų mokesčio dalį asmuo skirs savanoriškai.
Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), galės pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau - VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą. VIPT sąrašas parsisiuntimui čia.
Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?
Prašyme galima nurodyti:
• skiriant iki 1,2 proc. pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;
• skiriant iki 0,6 procento politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;
• skiriant iki 0,6 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) — daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.
Pažymėtina, kad pajamų mokesčio dalis nepervedama, jeigu konkrečiam paramos gavėjui pervestina pajamų mokesčio suma už mokestinį laikotarpį yra mažesnė nei 3 Eur.
Ar bus nagrinėjamas Prašymas, kai gyventojas pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalėjo pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau to nepadarė iki nustatyto termino?
Tokiu atveju Prašymas nebus nagrinėjamas.
Kur šiuo metu skelbiami paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys?
Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1).

Ketvirtadienis, 2020 Balandis 30

 

                       LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

                                                                 ĮSAKYMAS

                                               DĖL BALO VERTĖS PATVIRTINIMO

                                              2020 m. balandžio 29 d. Nr. V-1010

                                                                   Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. DT-4/3 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2020 m. balandžio 1 d.“:

  1. N u s t a t a u, kad:

1.1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų (PAASP metinės bazinės kainos, skatinamojo priedo, mokamo už PAASP paslaugas, priedo už gerus PAASP rezultatus, priedo už kiekvieną aptarnaujamą kaimo gyvenamųjų vietovių bei miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventoją, priedo už kiekvieną prirašytą prie šeimos gydytojo (ši nuostata netaikoma, jeigu paslaugas teikia vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas) gyventoją, priedo už gyventojo, turinčio specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, aptarnavimą, priedo, mokamo PAASP įstaigai, akredituotai teikti šeimos gydytojo paslaugą, bei priedo, mokamo už Europos Sąjungos apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba E112 formas, apsilankymą pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų) 1 balo vertė yra lygi 1,12 euro;

1.2. ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas) ir paslaugų, teikiamų pagal prevencines programas, bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,12 euro;

1.3. slaugos (slaugos ir palaikomojo gydymo, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, paliatyviosios pagalbos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos) paslaugų  bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,11 euro;

1.4. greitosios medicinos pagalbos paslaugų (greitosios medicinos pagalbos paslaugų bazinių kainų, priedo už gerus greitosios medicinos pagalbos rezultatus ir klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinio priedo) 1 balo vertė yra lygi 1,11 euro;

1.5. dantų protezavimo paslaugų bazinio dydžio 1 balo vertė yra lygi 1,11 euro;

1.6. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,10 euro;

1.7. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų, ambulatorinėmis sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų bei procedūrų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal 2015–2025 metų transplantacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“, bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,09 euro.

  1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1550 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. balandžio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                       Aurelijus Veryga

 

      

Trečiadienis, 2020 Balandis 29
Baigiami rengti paskutiniai formalumai ir jau gegužę visą medikų bendruomenę – gydytojus, slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, teikiančius asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turėtų pasiekti papildomi 130 mln. eurų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Šios lėšos – tai paskutinis visų medikų algų didinimo etapas, dėl kurio buvo susitarta dar 2017-aisiais.
 
Medicinos darbuotojų darbo užmokesčio didinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane bei susitarimuose su medikų profesinėmis sąjungomis. Tuo tikslu penkerius metus (2016–2020 m.) iš eilės planingai didinami sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų PSDF lėšomis, baziniai įkainiai.
 
Statistika rodo, kad 2019 m. rugsėjo-2020 m. vasario mėn. šalies gydytojų vidutinis bruto darbo užmokestis sudarė 2 755 Eur, o slaugytojų – 1 390 Eur, kito personalo, teikiančio asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 1 226 eurus. Su profesinėmis sąjungomis suderintos šios siekiamybės: šalies mastu gydytojų vidutinis bruto darbo užmokestis turėtų būti ne mažesnis, kaip 3 250 Eur, o slaugytojų – 1 625 eurai.
 
„Skaičiuojama, kad sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio fondas su šių metų skiriamais pinigais turėtų didėti net 17–18 procentų. Realiai gydymo įstaigos  papildomas lėšas į savo sąskaitą jau turėtų gauti gegužės mėnesį, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė. – Šiemet sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį buvo numatyta kelti nuo rugsėjo, tačiau, atsižvelgus į sudėtingą situaciją Lietuvoje, nuspręsta tą daryti neatidėliojant".
 
Sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų didinimas bus kompensuojamas iš PSDF rezervo rizikos valdymo lėšų sveikatos apsaugos ministro sprendimu, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai. Su dokumentu galima susipažinti čia. Šiam tikslui šių metų 9 mėnesiams (nuo balandžio iki gruodžio) skirta 130 mln. PSDF rezervo lėšų, kurios pradės pasiekti gydymo įstaigas gegužės antroje pusėje, kai didesnėmis paslaugų kainomis bus atsiskaitoma jau už balandį suteiktas paslaugas. Šios lėšos sudarys prielaidas padidinti atlyginimus ne tik gydytojams ir slaugytojams iki su profesinėmis sąjungomis sutartų dydžių, bet ir kitiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 
Be to, kaip jau buvo skelbta iki tol, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu (nuo jo įsigaliojimo dienos iki atšaukimo dienos) gydymo įstaigų darbuotojams, kurie dirba su ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergančiais pacientais, ir sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems prevenciją ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, dar bus papildomai nuo 60 iki 100 procentų didinami pareiginės algos (darbo užmokesčio) pastoviosios dalies koeficientai arba mėnesinė alga (priklausomai nuo įstaigoje taikomos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos).
 
Gydymo įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, išlaidos, susijusios su darbo užmokesčio padidinimu bus kompensuojamos PSDF lėšomis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, o minėtas darbo užmokesčio padidinimas atliktas atsižvelgiant į konkretaus sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą – Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Kai tik bus priimtos šios tvarkos (tikimasi, kad jos bus priimtos vėliausiai gegužės mėn. pirmosiomis dienomis), iš gydymo įstaigų ligonių kasos priims lėšų paraiškas minėtoms darbo užmokesčio padidinimo išlaidoms kompensuoti.
​VLK informacija
Trečiadienis, 2020 Balandis 29

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuotrauka.

Į viršų